Statut szkoły

 STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W AUGUSTOWIE

                                                 

                                                                        

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut opracowano na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270);

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 z późn. zm.);

5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.);

7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Rozdział 2

NAZWA SZKOŁY

§ 2. 1. Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie – zwany dalej „Zespołem” - obejmuje szkoły:

1) Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie;

2) Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie.

2. Nazwa Zespołu brzmi:

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie

2a. Siedziba Zespołu: ul. M. Konopnickiej 5, 16-300 Augustów

3. Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu na pieczęciach, stemplach i dokumentach.

4. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Marii Konopnickiej w Augustowie

5. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tego gimnazjum. Gimnazjum wchodzące w skład zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie

Gimnazjum Nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie

§ 3. 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:

1) o szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie;

2) o Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć połączone rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu;

3) o Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć połączone rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Augustów.

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Podlaski Kurator Oświaty.

Rozdział 3

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 4. 1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.

2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.

3. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań statutowych.

4. Zgodnie z art. 62 ust. 4 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. szkoły zachowują dotychczasowe Statuty swoich szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie i Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie.

Rozdział 4

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 6. 1. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoły wchodzące w skład Zespołu w szczególności:

1) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów poprzez:

a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

b) realizowanie „Programu wychowawczego Zespołu” oraz „Programu profilaktyki”;

2) upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

3) kształtują postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

4) umożliwiają uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego oraz samorządów uczniowskich obu szkół;

5) szanują indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

6) budzą szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu Szkół i społeczności lokalnej;

7) wdrażają do dyscypliny i punktualności.

2. Zespół wypracowuje i realizuje „Program wychowawczy” oraz „Program profilaktyki” uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7. 1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespół w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum;

2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:

a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;

4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych.

2. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

§ 8. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:

1) system stypendiów socjalnych;

2) umożliwienie spożywania posiłków;

3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych;

4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;

5) organizację świetlicy szkolnej.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami przez kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz respektowanie i realizowanie zaleceń poradni.

4. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast w czasie przerw - nauczyciel pełniący dyżur.

5. W czasie zajęć obowiązkowych pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę nadzór nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia lub osoba upoważniona.

6. Dyżury nauczycielskie w trakcie przerw międzylekcyjnych pełnione są w oparciu o plan dyżurów.

7. W Zespole nauczanie odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania oraz podstawą programową.

§ 9. Podstawą działalności szkoły są:

1) podstawy programowe kształcenia ogólnego;

2) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych;

3) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne;

4) program wychowawczy;

5) program profilaktyki;

6) ramowe i szkolne plany nauczania;

7) obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów;

8) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

9) arkusz organizacyjny Zespołu na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

§ 10. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Wychowawstwo klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole.

4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy jednego oddziału. Drugie wychowawstwo można przyznać nauczycielowi za jego zgodą.

5. Nauczyciel wychowawca przygotowuje plan pracy wychowawcy klasowego na podstawie szkolnego programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki i realizuje go po zatwierdzeniu przez Dyrektora zespołu.

Rozdział 5

ORGANY SZKOŁY

§ 11. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 4;

5) Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 12. 1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor.

2. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy:

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Zespole;

3) sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;

6) wykonanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu, o którym mowa w§ 4 ust. 2;

10) tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu ma prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu;

2) przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu;

3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Zespołu;

4) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej w sprawach wychowawczych;

5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego funkcjonowania bieżącego;

6) podpisywania dokumentów i korespondencji;

7) wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz dotyczących ich bezpieczeństwa.

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz społecznością lokalną.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

§ 13. 1. W przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

2. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.

4. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

5. Dyrektor Zespołu powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

Rozdział 6

RADA PEDAGOGICZNA

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

3. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze Statutem szkoły.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;

2) w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów;

3) w miarę bieżących potrzeb.

8. Rada Pedagogiczna oprócz zebrań plenarnych odbywa zebrania szkoleniowe, a także pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach problemowo – zadaniowych powołanych z inicjatywy Dyrektora Zespołu.

9. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Zespołu;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Zespołu.

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego Zespołu;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

15. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.

16. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

17. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

18. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala zmiany do Statutu.

19. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami Rady Pedagogicznej.

Rozdział 7

RADA RODZICÓW

§ 15. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły podstawowej i gimnazjum, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców Zespołu uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych – o których mowa w ust. 2 – do Rady Rodziców Zespołu.

5. Rada Rodziców Zespołu może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, który poleca wykonać Dyrektorowi Zespołu organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 8

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 16. 1. Połączenie w Zespół Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie z Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie nie narusza odrębności samorządów uczniowskich połączonych szkół.

2. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów szkoły podstawowej.

3. Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów gimnazjum.

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie oraz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5. uchylony

6. uchylony

7. W pracach Samorządów, o których mowa w ust. 2 i 3 biorą udział opiekunowie (nauczyciele).

8. Samorządy, o których mowa w ust. 2 i 3 przedstawiają Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

3) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

4) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

§ 17. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i przestrzegania swoich kompetencji. Ich sprawność i realizację zadań zapewnia i umożliwia Dyrektor Zespołu poprzez:

1) zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem;

2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Rozdział 9

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

§ 20. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

§ 21. 1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. Oddział można dzielić na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Niektóre zajęcia np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

7. Dyrektor szkoły może zlecić każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole poprowadzenie tygodniowo 1 godziny zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych lub zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz organizowanie dla uczniów imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych w łącznym wymiarze 3 dnia pracy w roku szkolnym.

§ 22. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych regulują odrębne przepisy.

§ 23. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu /lub za jego zgodą/ a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.

§ 24. Zespół zapewnia uczniom spożycie ciepłego posiłku w stołówce szkolnej za odpłatnością.

§ 25. 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Zespole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

§ 26. 1. W Zespole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

3. W sytuacji niemożności zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcji religii i etyki na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniom zapewnia się opiekę.

§ 27. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:

1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

b) różnorodności zajęć w każdym dniu,

c) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;

2) budynki szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe;

3) uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu zapewnia się nadzór nauczycielski;

4) Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli wystąpią warunki określone w obowiązujących przepisach;

5) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora Zespołu;

6) nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie zawodów

sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba.

§ 28. 1. Dla uczniów oddziałów 1 – 3 szkoły podstawowej, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 29. uchylony

 

§ 30. uchylony

 

Rozdział 10

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 31. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 32. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 33. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie szkoły;

2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły;

3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz poszanowanie godność każdego ucznia;

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

5) informowanie rodziców i uczniów, a także Rady Pedagogicznej o osiągnięciach edukacyjnych swoich uczniów;

6) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

8) realizowanie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole.

§ 34. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Zespołu, na wniosek zespołu.

§ 35. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności tworzenie warunków wspomagających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca zobowiązany jest prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania klasy i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne/, przestrzegając terminów wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu.

4. Wychowawca w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.

5. Wychowawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, a także uzgadniania konieczności kierowania ucznia na specjalne badania psychologiczno – pedagogiczne.

§ 36. 1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje Dyrektor Zespołu.

4. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) ścisła współpraca z wychowawcą klasy;

2) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;

3) rozpoznanie sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

4) pomoc w stworzeniu uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

5) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

6) prowadzenie działalności informacyjnej o szkodliwości alkoholu, narkotyków i nikotyny na organizm człowieka;

7) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

8) organizowanie pomocy materialnej;

9) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;

10) posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb opiekuńczo – wychowawczych szkoły i przestrzegania jego realizacji;

11) utrzymywanie kontaktów z uczniami i ich rodzicami;

12) składanie okresowej informacji Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów;

13) prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej itp.

§ 36a. 1. W Szkole powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa.

2. Do zadań koordynatora należą:

1)   obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w Szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły,

2)   analiza potrzeb Szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej,

3)   ocenianie stanu bezpieczeństwa w Szkole i określenie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny,

4)   koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w Szkole programów: wychowawczego i profilaktyki,

5)   udział w opracowaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

6)   pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policją, strażą pożarną, strażą miejską, sanepidem) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży,

7)   dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami Szkoły,

8)   współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

9)   promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

3. Wnioski z obserwacji koordynator składa Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu podsumowującym rok szkolny.

Rozdział 11

UCZNIOWIE

§ 37. 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w ramach rejonizacji.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie uczniów spoza obwodu szkoły.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.

4. Kryteria, o których mowa wyżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

§ 38. Uczeń ma prawo do:

1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;

3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób), rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego;

9) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych.

§ 39. Uczeń ma obowiązek:

1) dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo;

2) aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3) realizować plan lekcji lub zajęć;

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6) przestrzegać regulamin uczniowski.

§ 40. Za wzorową pracę i zachowanie uczeń może otrzymać:

1) pochwałę nauczyciela-wychowawcy;

2) pochwałę Dyrektora szkoły;

3) list pochwalny Dyrektora szkoły do rodziców;

4) za dobrą naukę i aktywny udział w różnych pracach szkoły uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową.

§ 41. Za niewłaściwe zachowanie i lekceważenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy;

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły;

3) naganą z powiadomieniem rodziców;

4) przeniesieniem przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły (na wniosek Dyrektora szkoły).

5) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może przenieść ucznia do równoległej klasy.

§ 42. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się od kary:

1) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy;

2) nałożonej przez wychowawcę do Dyrektora szkoły.

Rozdział 12

uchylony

Rozdział 13

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 47.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która pełni funkcję szkolnego centrum informacji, wspomaga realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, prowadzi edukację informacyjną, czytelniczą, kulturalną i społeczną uczniów.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów, a także inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie biblioteki.

3. Nadzór nad biblioteką pełni Dyrektor Szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności: dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.

4. Biblioteka jest czynna w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

5. Co 4 lata w bibliotece przeprowadza się skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

6. W bibliotece znajduje się Internetowe  Centrum Informacji Multimedialnej, którego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz. Zasady funkcjonowania Centrum reguluje Regulamin korzystania z komputerów.

7. Do zadań bibliotekarza należy:

1) gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z potrzebami szkoły, ich ewidencja, selekcja, 

  opracowanie i ochrona;

2) udostępnianie zbiorów;

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do korzystania z informacji i mediów oraz prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki;

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa;

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów, ich wrażliwość kulturową i społeczną;

6) prowadzenie dokumentacji pracy na zasadach uzgodnionych z dyrekcją szkoły;

7) sporządzanie rocznego planu pracy biblioteki, sprawozdania z pracy biblioteki i sprawozdania

  statystycznego;

8) opracowanie Regulaminu biblioteki i Regulaminu korzystania z komputerów;

9) współpraca z innymi bibliotekami przy organizacji działań promujących biblioteki i rozwijających czytelnictwo.

8. Szczegółowo obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa Dyrektor Szkoły w zakresie czynności nauczyciela bibliotekarza.

 

Rozdział 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 49. Szkoły w Zespole mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 50. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół jest jednostką budżetową.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 51. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do Statutu Zespołu i go uchwala.

2. Po wprowadzeniu wielokrotnych zmian do Statutu, Dyrektor Zespołu ustali ujednolicony tekst Statutu.

Dodana: 12 styczeń 2017 23:29

Zmodyfikowana: 11 luty 2017 22:37

Licznik odwiedzin