Konkurs

Ilustracja do artykułu przyjazn.jpg

REGULAMIN KONKURSU MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

"Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach"

 

Informacje Ogólne: 

Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl

            Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125).

Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: konkurs@misje.pl

 

 1. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy Konkursu: 

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji wchodzą m. in.: dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” KEP, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej. Zadaniem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

Patronat honorowy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji objęli:

Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

 1. E. abp Salvatore Pennacchio- Nuncjusz Apostolski w Polsce

J.E. bp Jerzy Mazur – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

 1. Cele Konkursu: 
 2. Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata.
 3. Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji.
 4. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.
 5. Poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy.
 6. Przybliżenie postaci i działalności św. Jana Pawła II, zwłaszcza jego podróży do krajów misyjnych.
 7. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.

 

III. Tematyka Konkursu: 

Konkurs służy odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez organizatorów brzmi: "Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach".  Temat Konkursu służy przypomnieniu nauczania misyjnego Jana Pawła II oraz Jego podróży apostolskich do krajów misyjnych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Chcemy dać okazję dzieciom do poznania encykliki "Redemptoris missio", która podkreśla aktualność misji w świecie. Jest to okazja, by dzieci i młodzież zapoznały się z rzeczywistością misyjną w krajach, które odwiedził papież, z pracą misjonarek i misjonarzy wśród ludności tubylczej. Konkurs w kategorii charytatywnej pobudza inicjatywy pomocowe dzieci i młodzieży. Zebrane środki finansowe podczas całorocznych akcji są przeznaczone na konkretny cel - dzieci pomagają dzieciom na misjach.

Misjonarze niosą pomoc rozwojową i humanitarną poprzez dzieła charytatywne, edukacyjne i medyczne. Są obrońcami praw człowieka i walczą z negatywnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, które utrudniają życie dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzenie przedszkoli i szkół dają szansę dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia i zawodu oraz wydźwignięcia się z nędzy. Udział w Konkursie uwrażliwia dzieci i młodzież na trudne problemy współczesnego świata i zachęcić do włączenia się w pomoc rówieśnikom w krajach trzeciego świata. Dzieci mają lepiej poznać realia życia na misjach i formy pracy misjonarzy.

 

 1.  Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:
 2. a) Encyklika Jana Pawła II "Redemptoris missio"
 3. b) albumy i książki poświęcone wizytom Jana Pawła II w Afryce, Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej, materiały informacyjne na stronie adgentes.misje.ploraz www.misje.pl.
 4. c) czasopisma misyjne: „Świat Misyjny” dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, „Misje Dzisiaj”, dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/); „Misyjne Drogi”, dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/); „Misjonarz”, miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); „Misjonarze Kombonianie”, dwumiesięcznik

Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); „Echo z Afryki i innych kontynentów”, miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; „Horyzonty Misyjne”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego http://www.horyzonty.misjesac.pl); „Posyłam Was”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; „Posłaniec Ducha Świętego”, dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl).

 

 1. Zgłoszenie do Konkursu: 

 Udział szkoły w XVIII edycji Konkursu należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie internetowej do dnia 28 grudnia 2018  r. Przesłanie prac musi nastąpić do dnia 29 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału.

Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:

 1. Pierwszy etap edukacyjny:klasy 1-3 szkoły podstawowej,
 2. Drugi etap edukacyjny:klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 3. Trzeci etap edukacyjny:klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum.

 

 1. Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

 

 Etap szkolny

 

 1. Konkurs zostaje ogłoszony na początku roku szkolnego.
 2. W szkole powołuje się koordynatora ds. Konkursu oraz Szkolną Komisję Konkursową, która jest odpowiedzialna za wybór jednej najlepszej pracy w każdej kategorii.
 3. Zwycięskie prace wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej (wzór do pobrania na

stronie www.adgentes.misje.pl) należy przesłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”,

 1. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa 4.
 2. Za prawidłowy przebieg Konkursu na terenie szkoły odpowiada koordynator ds. Konkursu.

 

 Etap centralny

 

 1. Centralna Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę punktów w skali od 1 do 100.
 2. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są trzy pierwsze prace z każdej kategorii.

 

 1. Zasady Konkursu w poszczególnych kategoriach:

 

 1. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł.
 2. Jeśli szkoła podstawowa i gimnazjum tworzą zespół szkół, to powinny być zgłoszone do Konkursu jako dwie odrębne instytucje.

 

 1. Po zgłoszeniu szkole zostaje nadany numer identyfikacyjny, który powinien być umieszczony w protokole i opisie pracy.

 

 1. Każda szkoła do etapu centralnego może przesłać tylko jedną zwycięską pracę w danej kategorii konkursowej z każdego poziomu edukacyjnego (w szkole podstawowej są dwa poziomy edukacyjne więc po dwie prace z każdej kategorii).

 

 1. Każda praca ucznia powinna być opisana według poniższego wzoru: nazwa kategorii, numer identyfikacyjny szkoły, imię i nazwisko ucznia; wiek ucznia; szkoła i klasa; tytuł pracy; pieczęć szkoły

 

 1. W przypadku nauczyciela: nazwa kategorii, numer identyfikacyjny szkoły; imię i nazwisko nauczyciela; przedmiot nauczania; szkoła; tytuł pracy; pieczęć szkoły.

 

 

 1. Jeśli szkoła bierze udział w kilku kategoriach, można zwycięskie prace przesłać razem w jednej kopercie.

 

 

 1. Na płycie CD/DVD przesyła sięjedynie prace muzyczne.

 

 1. Przyjmowane będą wyłącznie prace przesłane drogą pocztową lub złożone osobiście (nie drogą elektroniczną i faksem). Prace, które przekraczają wagą 0,5 kg i wielkość: 20 mm x 325 mm x 230 mm powinny być wysłane kurierem. Wszystkie prace nadawane jako paczki wysyłane są kurierem.

 

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

 1. Do pracy plastycznej i muzycznej powinno być dołączone oświadczenie o ochronie danych osobowych (do pobrania w materiałach konkursowych) – prace bez oświadczenia nie będą oceniane.

 

 1. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie Konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale.

 

VII. Kategorie konkursowe

 

Organizatorzy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji proponują uczniom udział kategoriach konkursowych:                       1. Literacka; 2. Plastyczna; 3. Muzyczna; 4. Charytatywna.

 

 Kategoria literacka:

 

 1. Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).
 2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie – maks. 7 stron A4; esej – maks. 5 stron A4; list – maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad – maks. do 3 stron A4.
 3. Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna oraz zachowanie określonej formy wypowiedzi.

 

 Kategoria plastyczna:

 

 1. Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).
 2. Prace muszą być przesłane w oryginale.
 3. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29,7×42 cm).
 4. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

 

 Kategoria muzyczna:

 

 1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).
 2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.
 3. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.
 4. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy.
 5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

 Kategoria charytatywna:

 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli podejmują w czasie trwania konkursu wybrane przez siebie działania charytatywne (np. loterie, aukcje, festyny, koncerty, itp.), których celem jest pozyskanie środków na wyposażenie przedszkola prowadzonego w Rezegat k. Armant w Egipcie przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi.

Można zaangażować w realizację akcji całą społeczność szkolna oraz parafię.

 

 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie działania, które odbyły się od września 2018 r. do marca 2019 r.
 2. W Konkursie uczestniczą tylko te działania, z których dochód został przeznaczony na projekt wskazany przez organizatorów Konkursu. Nie będą brane pod uwagę wpłaty dokonane na inne cele.
 3. Wymagane jest sprawozdanie po zakończeniu akcji i potwierdzenie jej przeprowadzenia. Potwierdzenia powinien dokonać dyrektor szkoły lub proboszcz parafii. Należy przesłać wraz ze sprawozdaniem kopię dowodu wpłaty lub przelewu na konto: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
 4. Oceniając działania w kategorii charytatywnej Centralna Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
 5. pomysłowość i różnorodność podejmowanych inicjatyw,
 6. liczbę osób zaangażowanych w akcję,
 7. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny),
 8. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin jest jawny, obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019 i jest dostępny na stronach internetowych: www.adgentes.misje.pl  

 

Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na stronach www.adgentes.misje.pl 

 

W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy Konkursu.

 

Dodana: 29 październik 2018 22:33

Zmodyfikowana: 29 październik 2018 22:33

Licznik odwiedzin